Giriş | CV | Kitaplar | Makaleler | Akademik Danışmanlıklar | Yayınlar | Medya | İletişim

NUR CENTEL

AKADEMİK ÜNVANLARI

Lisans                                                 : Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi 1971.
Aradaki görev                                  :  Hakimlik ( 1975-1977)
Yüksek Lisans-Doktora                  : İstanbul Üniversitesi  1983.
Doçentlik                                           : Marmara Üniversitesi 1989.
Profesörlük                                       : Marmara Üniversitesi 1996.
Halen                                                 : Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi.

AKADEMİK VE İDARİ GÖREVLERİ

GÖREVLENDİRİLDİĞİ VAKIF ÜNİVERSİTELERİ

KAZANDIĞI BURSLAR

BİLİMSEL KURULUŞLARA ÜYELİKLER

YAYINLAR

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve yayınlanan bildiriler

  1. Karşılıksız Faydalanma ve Karşılıksız Hizmet Sağlama, İstanbul Ticaret Odası Ekonomik Suçlar ve Ceza Kanunu Öntasarısı Sempozyumu 17-18 Nisan 1987.
  2. Çocuk Mahkemeleri Yasa Tasarısına Eleştirel Bir Yaklaşım, Adliye ve Çocuk Suçluluğu Sempozyumu 26-28 Ekim 1992, Marmara Üniveresitesi Hukuk Fakültesi Facultatis Decima Anniversaria 1993.
  3. 70.Yıldönümünde Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu, CMUK Sempozyumu 8 Nisan 1999, M.Ü.İnsan Hakları Ceza Hukuku ve Kriminoloji Araştırma Merkezi, İstanbul 1999.
  4. Mukayeseli Hukukta Tutuklamanın Fonksiyonunu Yerine Getirmeye İmkan Veren Yeni Kurumlar ve Türk Hukuku, Ankara Barosu Hukuk Kurultayı 2000, 12/16 Ocak 2000, Ankara Ceza ve Ceza Muhakemeleri Hukuku II, 285-306.
  5. Türk Hukukunda Cezanın Tayini, Ekim 1999 Sempozyum Yayını, İstanbul 2001.
  6. Koruma Tedbirlerinde 2567 Sayılı Yasa ile Getirilen Değişiklikler, İzmir Barosu Hukuk Reformu Sempozyumu 5-8 Nisan 2000, İBD 2000.
  7. Yargı Bağımsızlığı, Aralık 2002, Yargıtay ve TBB, Ankara 2003.
  8. Adil Yargılanma ve Askeri Yargı, 6.4.2003, Askeri Yargıtay'ın 89.Kuruluş Yıldönümü, Ankara 2003.
  9. Kadını şiddete Karşı Korumaya Yönelik Yasa Hükümlerine Eleştirel Yaklaşım, İstanbul Ticaret Üniversitesi, İnsan Hakları Hukuku ve Kadın, İstanbul 2003.
  10. Askeri Yargıda Görevli Hakimlerin Hukuki Statüsü, Askeri Yargıtayın      90.Kuruluş Yıldönümü, Ankara 2004.

Diğer Yayınlar

 1. Makaleler
  1. Ceza Muhakemesi Hukukunda Eski Hale Getirme, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mecmuası, 1985.
  2. Gençlik Yılında Ceza ve Islah Politikası, Hukuk Araştırmaları, 1986.
  3. Ceza Muhakemesi Hukukunda Vücudun Muayenesi, Facultatis Decima Anniversaria 1993.
  4. Koruma Tedbirlerinde Gelişmeler, Hukuk Araştırmaları 1994.
  5. Dürüst Yargılama ve Medya Kültürü Bakımından Demokrasi Kültürü, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi 1994.
  6. şartla Salıverme, Hukuk Araştırmaları 1992-1993.
  7. Cinsel Suç Mağduru Kadının Korunması, Prof. Dr. Kenan Tunçomağ'a Armağan, İstanbul 1994.
  8. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi Işığında Hakimin Tarafsızlığı, Prof. Dr. N.Kunter'e Armağan, İstanbul 1997.
  9. Mağdurun Korunmasında Yeni Bir Yaklaşım, Prof. Dr. S.Erman'a Armağan, İstanbul 1999.
  10. Uyuşturucu Madde Kullanma ve Bulundurma Suçu, Prof. Dr. N. Çelik'e Armağan, İstanbul 2000.
  11. Cezanın Amacı ve Belirlenmesi, Prof.Dr.T.T.Yüce'ye Armağan, İzmir 2001.
  12. Mala Karşı Suçlarda Artışın Nedenleri, Prof.Dr.Ergun Önen Armağanı, İstanbul 2003.
  13. İnsan Hakları ve Adli Tıp Bilimleri, Atatürk Üniversitesi Erzincan Hukuk Fakültesi Dergisi 2000.
  14. Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu 2000 Tasarısına Eleştirel Bir Yaklaşım, Prof. Dr. M.Birsel'e Armağan, İzmir 2001.
  15. Müdafi İle Savunulma Hakkı ve Adalet Bakanlığının Genelgesi İstanbul Barosu Dergisi (2002/2).
  16. Ceza Hukuku Normları Işığında Çek Hukukundaki Değişiklik Önerilerinin Değerlendirilmesi, Maltepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi 2003.
  17. Adil Yargılanma Hakkı ve Savcının Bağımsızlığı, (Prof.Dr Çetin Özek Armağanı, 2004)
  18. Çağdaş Ceza İnfaz Hukukunda Özgürlüğü Bağlayıcı Cezalar ve Gelişmeler, (Prof.Dr.Aydın Aybay Armağanı, 2004)
  19. Uyum Yasaları ve Olası  Sonuçları, (Prof.Dr.Ayferi Göze Armağanı, 2004).
  20. Tasarı'da Hazırlık Soruşturması, Ceza Muhakemesi Kanunu Tasarısı Toplantısı (24 Kasım 2004), İstanbul Barosu-Galatasaray Üniversitesi-Türk Ceza Hukuku Derneği Yayını, İstanbul 2005.
  21. Yeni Ceza Muhakemesi Yasası'nda Hazırlık Soruşturmasının Başlaması ve Yürütülmesi", Maltepe Üni.Hukuk Fakültesi Dergisi 2005/1.
  22. Yeni Türk Ceza Kanunu ve Kadın, Polis Dergisi 2005/Temmuz.
  23. Yeni Türk Ceza Kanunu ve Kadın, İstanbul Barosu Yayını 2005.
  24. Yeni Ceza Muhakemesi Yasasında Tutuklama Adli Kontrol Yakalama ve Haksızlıkların Giderilmesi, Somer Armağanı, İstanbul 2006.
  25. Yeni Türk Ceza Yasasında Cezalar ve Güvenlik Tedbirleri Sistemi, Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi.

 2. Çeviriler

  1. B.Huber, Savcılık, Konumu, İşlev, Denetleme, Facultatis Decima Anniversaria 1993.
  2. A.Eser, Alman ve Türk Ceza Muhakemesi Hukukunda Sanığın Hukuki Durumu, Yargıtay Dergisi 1990.
  3. XIV. Uluslararası Ceza Hukuku Kongresi Kararları Ceza Hukuku ve İdari Ceza Hukukunun Ayırdedilmesinde Pratik Sorunları, Argumentum 1990.
  4. Uluslararası Ceza Hukuku Kongresi Kararları, Mahkemelerin Temel Kuruluşu ile Ceza Muhakemesi Arasıdaki İlişkiler, Argumentum 1990.
  5. A.Eser, Yasal Hakim ve Münferit Olayda Tespiti, Hukuk Araştırmaları 1996.
  6. H.Schöch, Ceza Muhakemesinde Cinsel Suç Mağdurunun Korunması, Atatürk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi 1999.

 3. Karar İncelemesi

  1. Yabancı Ülkede Suç İşleyen Türk'ün Türkiye'de Tekrar Yargılanması, Ege Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi 1980.
  2. Haksız Tahrik, Yasa Hukuk Dergisi, 1982.

 4. Kitap Tanıtma

  1. Avrupa'da Ceza Hukukunun Gelişimi, 1988-1990 (MPI Uluslararası ve   Karşılaştırmalı Ceza Hukuku Enstitüsü Yayını), Hukuk Araştırmaları 1990.

KİTAPLAR

 1. Ceza Muhakemesi Hukukunda Müdafi, İstanbul 1984.
 2. Ceza Muhakemesi Hukukunda Tutuklama ve Yakalama, İstanbul 1992.
 3. Ceza Muhakemesi Hukukunda Hakimin Tarafsızlığı, İstanbul 1996.
 4. Ceza ve Ceza Usul Hukuku Pratik Çalışma Kitabı, İstanbul 1998.
  (S. Dönmezer ve F. Yenisey ile birlikte).
 5. Türk Ceza Hukukuna Giriş, İstanbul 2001.
 6. Türk Ceza Hukukuna Giriş, İstanbul 2002.
 7. Ceza Muhakemesi Hukuku, İstanbul 2002.
   (H. Zafer ile birlikte).
 8. Ceza Muhakemesi Hukuku, İstanbul 2003.
   (H. Zafer ile birlikte).
 9. Ceza Hukuku Uygulamaları, İstanbul 2003.
  (H. Zafer ve Ö.Çakmut ile birlikte).
 10. Ceza Muhakemesi Hukuku Pratik Çalışma Kitabı, İstanbul 2003.
  (H.Zafer ile birlikte).
 11. Türk Ceza Hukukuna Giriş, İstanbul 2005.
   (H.Zafer/Ö.Çakmut ile birlikte).
 12. Ceza Muhakemesi Hukuku, İstanbul 2005.
   (H.Zafer ile birlikte).
 13. Ceza Muhakemesi Hukuku, Anadolu Üniversitesi Yayını, Eskişehir 2005.
   (H.Zafer ile birlikte).
         MEVZUAT DERLEMELERİ
 1. Türk Ceza Kanunu ve İlgili Mevzuat, 5.Bası, İstanbul 1991.
 2. Türk Ceza Kanunu Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu, 4.Bası, İstanbul 1999.
 3. Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu, İstanbul 1998.
 4. Türk Ceza Kanunu, İstanbul 1998.
 5. Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu, İstanbul 2002. (H. Zafer ile birlikte)
 6. Türk Ceza Kanunu, İstanbul 2003. (H. Zafer ve Ö. Çakmut ile birlikte)
 7. Gerekçeli-Karşılaştırmalı-Tablolu Yeni Türk Ceza Kanunu..ve İlgili Mevzuat, 5.Bası, İstanbul 2005.

YÖNETİLEN YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA TEZLERİ

Yüksek Lisans Tezleri

Doktora Tezleri